nl|fr|en|de

Artikel 1: aard van het bedrijf en definitie – voorgaanden

a. Historic Competition Services BVBA (hierna HCS) houdt zich ondermeer bezig met het inkopen, verkopen, onderhouden, herstellen, restaureren en preparen van oude tot zeer oude motor- en andere voertuigen, oldtimers en racewagens. De aard van deze activiteiten heft ondermeer voor gevolg dat het onmogelijk is van alle goederen hun herkomst, productieproces, het gebruik dat ervan in het verleden werd gemaakt en dienvolgens de huidige toestand , stevigheid, kwaliteit en dergelijke meer Te achterhalen. Onderhevige algemene voorwaarden, in het bijzonder met betrekking tot de aansprakelijkheid van HCS en de verleende waarborg, dienen in het licht van de specificiteit van de activiteiten van HCS beoordeeld en geïnterpreteerd te worden.
b. Definitie van cliënt: elke natuurlijke persoon, rechtspersoon, of andere actor in het (rechts)verkeer die met HCS welkdanige overeenkomt ook sluit, zij het als koper van bepaalde goederen, als opdrachtgever tot het uitvoeren van een herstelling of restauratie en dergelijke meer.

Artikel 2: geldigheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, bestekken, offertes en overeenkomsten.
b. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk mits uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst.
c. Voor zover nodig wijzen wij de eventueel gestelde toepasselijkheid van welkdanige voorwaarden ook van de cliënt uitdrukkelijk van de hand. De cliënt aanvaardt hierbij dat deze algemene voorwaarden prevaleren op zijn gebeurtelijke algemene voorwaarden.

Artikel 3: prijsopgaven

a. Onze prijsopgaven en bestekken zijn vrijblijvend en leiden enkel tot een overeenkomst, wanneer zij na aanvaarding door de cliënt niet schriftelijk door ons worden herroepen. Bestellingen van goederen die buiten een herstellings- of onderhoudsopdracht van HCS vallen worden steeds afgesloten onder de opschortende voorwaarde van de betaling van een voorschotfactuur t.b.v. 25 tot 50% van de door HCS verwachte totale prijs. Indien dezer goederen bij een toeleverancier besteld moeten worden, houdt HCS zich het recht voor deze goederen pas na betaling van het voorschot te bestellen bij haar toeleverancier. b. Herroeping zoals gestipuleerd in artikel 3a. zal uiterlijk tien werkdagen na ontvangst van deze aanvaarding verzonden worden.

Artikel 4: prijzen

a. Onze prijzen worden steeds opgegeven exclusief BTW, omzetbelasting en andere taksen of heffingen en zijn dertig dagen geldig, behouden het gestelde in artikel 4b. Elke heffing, belasting of taks blijft voor rekening van de cliënt. b. Daar prijzen van onze toeleveranciers op korte termijn kunnen wijzigen behoudt HCS zich het recht voor, in voorkomend geval, haar prijzen op gelijk welk tijdstip te wijzigen in verhouding tot de prijswijziging van de toeleverancier, zolang de goederen niet zijn geleverd.

Artikel 5: bijzonderheden

a. Bestek/offerte

1. Het bestek van HCS is een aanbod dat gedurende twee weken geldig blijft en steeds wordt opgemaakt onder voorbehoud van kosten, schade en gebreken die niet zonder demontage zijn vast te stellen.
2. Indien een bestek niet gevolgd wordt door een bestelling, zal de aanvrager voor het opmaken van dit bestek minstens €75.00 verschuldigd zijn, welk bedrag alleszins wordt vermeerderd met een vergoeding voor de kosten van het stallen van het voertuig t.b.v. €5.00 per dag.
3. Benamingen, types, capaciteiten, diameter, doorsnedes en andere aanduidingen in onze bestekken, zijn niet noodzakelijk wiskundig correct en zijn niet bindend. Deze door HCS verschafte gegevens zijn slechts indicatief en worden enkel opgegeven ten titel van inlichtingen.
4. De documenten die betrekking hebben op onze bestekken en/of onze opdracht zijn strikt vertrouwelijk. Ze mogen noch gereproduceerd worden, noch meegedeeld worden aan derden en er mag geen gebruik van gemaakt worden ten nadele van hun auteur die er eigenaar van blijft. Alle berekeningen, ontwerpen, monsters, modellen, tekeningen en dergelijke meer blijven uitsluitend eigendom, ook na beëindiging van de opdracht. Ze moeten ons, zonder kosten en in goede staat, teruggegeven kunnen worden op eenvoudige aanvraag.

b. Testen van onderdelen en voertuigen

Wanneer een voertuig of een onderdeel van een voertuig door HCS wordt getest en daardoor normaal, zwaarder of zelfs wordt overbelast, kan HCS onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die door deze tests zou veroorzaakt worden.

c. Transport

Het risico en de kosten van brengen, afhalen en transport van goederen en voertuigen zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, steeds ten laste van de cliënt.

d. Staangeld + afhaling voertuigen

1. Als een voertuig, om welke reden ook, bij HCS gestald is, is een vergoeding voor de kosten van het stallen van het voertuig verschuldigd t.b.v. €5.00 per dag.
2. De cliënt verbindt zich ertoe het voertuig te komen afhalen binnen de vier weken na de voltooiing van de werken, na het bestek indien dit niet gevolgd werd door een overeenkomst of na de aankoop van het voertuig. Bij gebreke aan tijdige afhaling van het voertuig door de cliënt of, zo bezorging is overeengekomen, niet in ontvangst name door de cliënt, zullen wij zonder ingebrekestelling en onverminderd ons recht op schadevergoeding de overeenkomst kunnen ontbinden al dan niet na het voertuig aanvankelijk op kosten van de cliënt in ons magazijn of elders te hebben opgeslagen.
3. HCS kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor achtergelaten of niet (tijdig) opgehaalde goederen of voertuigen.

Artikel 6: overmacht

Indien HCS door overmacht wordt verhinderd haar verplichtingen na te komen, dan wel indien deze nakoming bezwaarlijk of kostbaarder wordt gemaakt, heeft HCS het recht de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, te harer keuze, zonder dat de cliënt uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en intresten kan doen gelden. Als overmacht zal ondermeer beschouwd worden: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, bedrijfsstoornis, werkstaking, overstroming, stagnatie en respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, belemmerende maatregelen van enige overheid, welke ook, verbod van levering door enige particuliere of overheidsinstantie, het niet of niet tijdig aan hun verplichtingen voldoen door derden, abnormale weersomstandigheden, verkeersstoringen, gebrek aan grond,- hulp- of brandstoffen en alle buiten de schild van HCS ontstane omstandigheden, waardoor de nakoming van haar verplichtingen al dan niet tijdelijk mocht worden verhinderd.

Artikel 7: aansprakelijkheid

a. HCS is enkel aansprakelijk voor schade door grove fout of opzet van haarzelf, haar personeel of haar aangestelden.
b. HCS kan onder geen beding aansprakelijk gesteld worden voor welkdanige schade ook die zou voortvloeien uit diefstal van een voertuig of brand, ten tijde dat het voertuig bij haar gestald is of zich onder haar bevindt.
c. De cliënt neemt er kennis van dat HCS geen diefstalverzekering, noch brandverzekering voor de bij haar gestalde of de zich onder haar bevindende voertuigen, is aangegaan. De cliënt verbindt er zich toe HCS te vrijwaren voor alle aanspraken van derden in vergoeding van schade anderen dan deze in de eerste zin van dit artikel.
d. Enige vordering omtrent goederen met zichtbare gebreken wordt niet meer aanvaard van zodra de goederen werden gebruikt of geplaatst. Na plaatsing of aanwending van de goederen valt de volledige verantwoordelijkheid lastens de cliënt.
e. Alleszins is de vordering tot schadevergoeding en/of herstel of vervanging niet meer toegelaten door verloop van 3 maanden nadat de schade of het gebrek door de cliënt werd gemeld en verjaart in ieder geval één jaar na de levering.
f. Elk gebrek dat het gevolg is van slechte condities van opslag, plaatsing, staat van droogheid of vochtigheid, koude of warmte of abnormale omstandigheden in de lokalen waar de voertuigen en onze goederen opgeslagen of gebruikt worden, kan nooit tegen HCS worden gebruikt.
g. HCS is onder geen enkel beding gehouden tot vergoeding van welke schade ook, zij het rechtsreeks of onrechtstreeks, materieel of moreel, die de cliënt zou kunnen oplopen door een technisch defect van de wagen of de geleverde goederen, door een ongeval of anderszins.
h. Lijdt de cliënt door de uitvoering van de overeenkomst schade en is HCS daarvoor aansprakelijk, dan bedraagt onze vergoedingsplicht nooit meer dan 50% ban de factuurwaarde, exclusief BTW of andere belastingen en taksen. Elke vordering terzake van bedrijfsschade, morele schade of indirecte schade is uitgesloten.

Artikel 8: eigendomsbehoud

In afwijking van artikel 1583 Burgerlijk Wetboek blijven alle goederen en voertuigen, welke niet volledig betaald zijn, in hun totaliteit eigendom van HCS. Het risico over deze goederen en voertuigen gaat over op de cliënt vanaf het totstandkomen van de overeenkomst.

Artikel 9: klachten:

a. Klachten over geleverde goederen of werken zullen steeds binnen de tien werkdagen na levering en in bijzondere omstandigheden, binnen de tien werkdagen nadat het gebrek werd ontdekt of redelijkerwijs had ontdekt moeten worden; bij aangetekend schrijven aan HCS gemeld worden, bij gebreke waarvan alle rechten op welkdanige vergoeding ook die hieruit zou kunnen voortspruiten, vervallen.
b. Klachten op een factuur moeten door de cliënt binnen de acht dagen na factuurdatum bij HCS worden ingediend.
c. Opschorting van enige betalingsverplichting of verrekening met een tegenvordering is de cliënt niet toegestaan.

Artikel 10: betaling

a. Al onze facturen zijn contact betaalbaar. Bij niet-betaling op de vervaldag is de cliënt van rechtswege en zonder ingebrekestelling ingebreke en is HCS gerechtigd de overeenkomst te ontbinden onverminderd onze overige rechten ingevolge de wet, de overeenkomst of deze voorwaarden. Huidige bepaling dient te worden aanzien als en uitdrukkelijk ontbindend beding.
b. De niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Niet-tijdige betaling geeft ons daarenboven het recht verdere leveringen f diensten te staken, teneinde de tegoeden niet verder te laten oplopen en dit zonder verdere aanmaning van onzentwege. Bij net-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling of aanzegging een conventionele intrest verschuldigd van 10% per jaar op het ganse factuurbedrag voor elke begonnen maand. Bovendien zal bij niet-betaling op de vervaldag een vergoeding verschuldigd zijn van 10% van het factuurbedrag met een minimum van €125.00 als schadevergoeding bedoeld om HCS schadeloos te stellen voor de schade die zij kan lijden wegens administratieve kosten en voor de schade inherent aan het beheer van elk dossier voor invordering van schuldvorderingen.
c. Als de cliënt niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen opzichtens HCS of in gebreke is met het stellen van krachtens de overeenkomst verlangde zekerheid, zijn we gerechtigd al onze verdere verplichtingen opzichtens die cliënt op te schorten.

Artikel 11: waarborg

a. HCS biedt geen enkele waarborg op verkochte voertuigen of verkochte tweedehands onderdelen.
b. Herstellingen en restauraties worden met grote zorgvuldigheid en met de best beschikbare grondstoffen uitgevoerd. Gelet op de veelal ongunstige omstandigheden, waaraan de goederen en voertuigen onderworpen werden en worden, kunnen wij, buiten het in dit artikel gestelde, geen enkele waarborg of verantwoordelijkheid op ons nemen voor fouten of gebreken die deze goederen of voertuigen mochten vertonen, alsmede de daaruit ontstane ongevallen of schade aan personen of zaken.
c. Herstellingen genieten een waarborg van 3 maanden vanaf de factuurdatum, onder de hieronder bepaalde modaliteiten.
d. De waarborg op herstellingen omvat uitsluitend het wisselen in onze werkhuizen en op onze kosten van elk nieuw goed dat een onzichtbaar gebrek vertoont, hetzij door zulk gebrek in de grondstof, hetzij door een zware fout in de bewerking. De waarborg omvat nochtans nooit werken of zaken die niet door HCS worden uitgevoerd of vervaardigd (bijvoorbeeld en niet limitatief: banden en elektrisch materieel). De waarborg omvat nooit tweedehands-onderdelen, die al dan niet op verzoek van de cliënt werden gebruikt. De waarborg vervalt alleszins vanaf het ogenblik dat met het voertuig aan rally’s of soortgelijke evenement wordt deelgenomen.
e. De goederen onder waarborg gewisseld worden eigendom van HCS.
f. Het voertuig of goed wordt steeds op kosten en op risico van de cliënt naar HCS getransporteerd. Indien een voertuig niet verplaatsbaar is kan de cliënt opteren een werktuigkundige van HCS ter plaatse te laten komen, in welk geval de werkuren die nodig zijn om de oorsprong van de panne te bepalen alsmede de verplaatsingskosten, ten laste vallen van de cliënt.
g. Ieder oneigenlijk gebruik van de geleverde goederen of het geleverde voertuig doet de waarborg teniet.

Artikel 12: annulatie van een overeenkomst

Bij gehele of gedeeltelijk annulatie van een bestelling of opdracht is aan HCS een vergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de prijs, tenzij HCS een grotere schade bewijst.

Artikel 13: geschillen

a. Op alle door ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is het Belgische recht van toepassing.
b. In geval van enig geschil zijn de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. Wij hebben het recht als eiseres zaken aan te brengen naar keuze bij de bevoegde rechtbank van onze woonplaats of deze van gedaagde.

Artikel 14: onsplijtbaarheid

Eventuele nietigheid c.q. vernietiging van één of meer bedingen in deze Algemene voorwaarden laat de geldigheid der overige bedingen onverlet.

Artikel 15: vertaling

Ingeval van discussie primeert de Nederlandstalige versie van deze algemene verkoops- en herstellingsvoorwaarden.

Factuurvoorwaarden

Onze facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van HCS. Alle bezwaren op levering en uitgevoerde werken moeten acht dagen na ontvangst van de factuur aantoonbaar en schriftelijk ter kennis gebracht zijn aan HCS. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele intrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van €125.00. De niet-betaling van één factuur op haar vervaldag maakt alle openstaande facturen opeisbaar. De rechtbanken van Antwerpen zijn bij uitsluiting bevoegd in geval van betwisting. De cliënt verklaart kennis genomen te hebben van de algemene verkoops-en herstellingsvoorwaarden van HCS, zoals hierboven gedrukt en zoals in te kijken op de website www.historiccompetitionservices.be

Bankgegevens:

Historic Competition Services BVBA
IBAN: BE17 3631 4416 9221
BIC: BBRU BE BB
Adres bank: Kerkplaats 30, 2160 Wommelgem